Postanowienia ogólne

1. Organizatorami akcji promocyjnej "WIN 100% PRICE UPGRADE"jest:
Lauda Audio Adamowicz Sp. j. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Leśnej 15A/1.
1.1 Akcja Promocyjna "
WIN 100% PRICE UPGRADE" zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach od 01.06.2016 do31.12.2016.
1.2 Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.
1.3 Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Promocji, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Promocji, Organizator powoła Komisję. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
1.4 Decyzja Organizatora w sprawach związanych z Promocją są ostateczne i niepodważalne
1.5 W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich rodziny

Warunki i zasady udziału w promocji


2. Uprawnione do wzięcia udziału w konkursie są wyłącznie osoby, które spełnią następujące warunki:
2.1 Dokonają zakupu gitary marki Epiphone z listy gitar znajdujących się na stronie www.epiphone-promocja.pl w okresie trwania promocji , w jednym ze sklepów, które przystąpiły do Promocji. 
2.2 Wypełnią formularz konkursowy znajdujący się na stronie epiphone-promocja.pl i przy jego pomocy zarejestrują się w bazie danych firmy Lauda Audio oraz otrzymają zwrotne potwierdzenie zarejestrowania udziału w promocji na adres mailowy, podany w formularzu w polu "Adres email"
2.3 Lista gitar Epiphone biorących udział w Promocji znajduje się na stronie www.epiphone-promocja.pl
2.4 Lista sklepów uczestniczących w Promocji znajduje się na stronie epiphone-promocja.pl
2.5 Zakup gitary Epiphone z poza listy znajdującej się na stronie www.epiphone-promocja.pl nie upoważnia do wzięcia udziału w Promocji
2.6 Zakup gitary Epiphone w sklepie nie wymienionym na liście znajdującej się na stronie www.epiphone-promocja.pl nie upoważnia do wzięcia udziału w Promocji
2.7 Zwrot zarejestrowanej gitary do sklepu, bez względu na przyczynę eliminuje uczestnika z udziału w losowaniu nagród
2.8 Można rejestrować na jedno nazwisko więcej niż jedną gitarę, o ile zakup każdego kolejnego instrumentu spełnia wymagania regulaminu. 
2.9 Gitary biorące udział w Promocji muszą pochodzić z oficjalnej dystrybucji Organizatora, co będzie potwierdzał numer seryjny gitary podawany podczas rejestracji

Zasady promocji i nagroda

3. Nagrodą w Promocji jest instrument Epiphone o wartości wyższej niż wartość modelu zakupionego przez uczestnika Promocji w okresie jej trwania i zarejestrowanego zgodnie z zasadami promocji na stronie www.epiphone-promocja.pl
3.1 Raz w miesiącu zostanie wylosowana jedna osoba z grona osób biorących udział w Promocji, począwszy od miesiąca lipca: 15.07.2016, 15.08.2016, 15.09.2016, 15.10.2016, 15.11.2016, 15.12.2016, 15.01.2017.
3.2 Wylosowana osoba nabywa prawo do wymiany zakupionego w okresie trwania promocji instrumentu na model droższy, z listy dostępnych modeli na stronie www.epiphone-promocja.pl
3.3 Nagroda zostanie wydana w momencie zwrotu pierwotnie zakupionego instrumentu, w sklepie w którym dokonano zakupu
3.4 Wylosowany uczestnik winien dokonać wymiany instrumentu w terminie do 45 dni od daty ogłoszenia wyników losowania
3.5 Dla osób nagrodzonych w Promocji istnieje możliwość wyboru instrumentu droższego za dopłatą jeżeli jego wartość przekracza dwukrotność pierwotnego zakupu (zakup wg. wzoru: wartość dopłaty w PLN = cena wybranej gitary w PLN - wartość zakupionej gitary Epiphone x2 w PLN)
3.6 W przypadku wyboru tańszej gitary Organizator nie będzie zwracał różnicy
3.7 Zwracany w ramach wymiany instrument musi być kompletny i sprawny. Instrumenty uszkodzone i niekompletne nie będą przyjęte i wymienione na inne w ramach promocji.
3.8 Nie ma możliwości wymiany nagród na inne 
3.9 Nie ma możliwości wymiany nagród na gotówkę
3.10 Wylosowany uczestnik przedstawi oryginał dowodu zakupu gitary
3.11 Losowania odbędą się w siedzibie firmy w obecności Komisji oraz prawnika
3.12 Wyniki losowania będą publikowane na stronie epiphone-promocja.pl
3.13 Uczestnicy wyłonieni w ramach losowania będą powiadamiani indywidualnie.

Postanowienia końcowe

4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie epiphone-promocja.pl
4.1 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem epiphone-promocja.pl
4.2 Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w regulaminie 
4.3 Uczestnicy Promocji wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Promocji. 
4.4 Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zmianami) jest Organizator
4.5 Organizator przetwarza dane uczestników w celu wykonania czynności wynikających z regulaminu Promocji. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem przekazania nagród. 
4.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród uczestnikom z powodu nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub innych czynników nie zawinionych przez Organizatora
4.7 Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji

31 maja, 2016